O nas

Biuro do Spraw Proobronnych powstało w lipcu 2015 roku. Jego zadaniem jest wsparcie systemu obronnego przez wykorzystanie potencjału obronnego organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym i uczniów kształcących się w tzw. klasach mundurowych oraz wzmocnienie ich identyfikacji z tradycją i dziedzictwem narodu oraz Wojska Polskiego. Biuro do Spraw Proobronnych jest odpowiedzią resortu obrony narodowej na wielkie zainteresowanie społeczeństwa sprawami obronności, rosnącą w ostatnich latach liczbą związków strzeleckich oraz innych organizacji probronnych w Polsce, a także dużą popularnością klas o profilu mundurowym.

 

W Polsce do organizacji o szeroko rozumianym charakterze proobronnym i wspierającym obronność należy ok. 100 tys. osób, dodatkowo w klasach mundurowych uczy się ok. 55 tys. uczniów. Biuro wspiera organizacje proobronne i klasy mundurowe, traktując priorytetowo: kształtowanie postaw patriotycznych wśród polskiej młodzieży; szerzenie edukacji obronnej w organizacjach pozarządowych, w szkołach ponadgimnazjalnych oraz uczelniach; udział organizacji proobronnych w systemie zarządzania kryzysowego w państwie; wspieranie szkolenia członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych w zakresie przygotowania ich do służby wojskowej (przede wszystkim w formacjach OT).

 

Biuro do Spraw Proobronnych koncentruje swoje działania na współpracy z istniejącymi związkami strzeleckimi i organizacjami proobronnymi, a także szkołami posiadającymi klasy mundurowe oraz uczelniami prowadzącymi kierunki związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

 

Biuro do Spraw Proobronnych koordynuje udział wojska w szkoleniu organizacji proobronnych, organizuje kursy oraz pokazy szkolenia w różnych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Przygotowuje również programy szkoleniowe, zarówno podstawowe jak i doskonalące, których realizacja ma zwiększyć potencjał, umiejętności i kompetencje szkolonych. W każdym roku Biuro do Spraw Proobronnych wspólnie z organizacjami proobronnymi przy pomocy wojska planuje przeszkolić od 2000 do 3000 członków organizacji proobronnych. Biuro podejmuje również we współpracy z organizacjami działania zmierzające do zmiany aktów prawnych tak, aby organizacje te mogły szerzej korzystać z infrastruktury wojskowej oraz z broni na czas szkolenia.

 

Biuro do Spraw Proobronnych zamierza też uaktywnić społeczeństwo do wzmacniania poczucia wspólnoty narodowej poprzez organizację szeregu przedsięwzięć o charakterze konkursowym, angażować młodzież do otaczania stałą opieką weteranów oraz aktywizować ją do opieki nad miejscami pamięci. Celem Biura jest również budowa poczucia tożsamości narodowej członków organizacji proobronnych poprzez ich aktywność w uroczystościach o charakterze patriotyczno-rocznicowym w wymiarze ogólnopolskim i lokalnym.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych